Backnumber2005年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月
■10〜12月

2006年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2007年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2008年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2009年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2010年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2011年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2012年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2013年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2014年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2015年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

2016年

■1〜3月

■4〜6月

■7〜9月

■10〜12月

>>満天王topに戻る

2016年
4月
第1週
第733回
「愛と美の星」が牡羊座に入る。「コミュニケーションの星」が牡牛座に入る。
第2週
第734回
「勇気の星」が射手座で沈黙する。「黄泉がえりの星」が山羊座で沈黙する。
第3週
第735回
「生命の星」が牡牛座に入る。
第4週
第736回
「コミュニケーションの星」が牡牛座で沈黙する。「愛と美の星」が牡牛座に入る。「発展の星」が乙女座で沈黙を破る。
5月
第2週
第737回
牡牛座と12人の恋人たち
第3週
第738回
「生命の星」と「愛と美の星」が双子座に入る。「コミュニケーションの星」が牡牛座で沈黙を破る。
第4週
第739回
「勇気の星」が沈黙をしたまま蠍座に戻る。
6月
第1週
第740回
双子座と12人の恋人たち
第2週
第741回
「コミュニケーションの星」が双子座に入る。「夢幻の星」が魚座で沈黙する。
第3週
第742回
「愛と美の星」と「生命の星」が蟹座に入る。
第4週
第743回
蟹座と12人の恋人たち